Soutěž o vstupenky na veletrh a konferenci BTC Prague

Zapoj se do naší soutěže a vyhraj vstupenky na veletrh a konferenci BTC Prague, největší bitcoin akci v Evropě.

K zařazení do slosování je třeba splnit 4 podmínky:

  1. být studentem/studentkou, absolventem/absolventkou nebo zaměstnancem/zaměstnankyní ČVUT
  2. být sledující(m) Instagramového profilu Kariérního centra ČVUT
  3. zodpovědět do komentáře na otázku položenou v soutěžním příspěvku
  4. uvést na sebe kontaktní e-mail (v případě vylosování)

Soutěž trvá od 11. května do 31. května. Ve čtvrtek 1. června 2023 vylosujeme 20 soutěžících, kteří splní uvedené podmínky. 18 z nich obdrží vždy po 2 expo vstupenkách, další 2 vylosovaní vždy 2 konferenční vstupenky. Výherce kontaktujeme přes e-mail.
Kompletní znění podmínek soutěže nalezneš níže.

Soutěž o vstupenky na veletrh a konferenci BTC Prague

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže „Soutěž o vstupenky na veletrh a konferenci BTC Prague“ (Dále jen „soutěž“). Pořadatelem soutěže je Kariérní centrum ČVUT, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 68407700, (dále jen „pořadatel“). Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v době od 11. 5. 2023 do 31. 5. 2023, 23:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do soutěže se soutěžící zaregistruje zodpovězením soutěžní otázky. Podmínkou k účasti v soutěži je splnění těchto 4 podmínek ze strany soutěžícího:

  1. Být studentem/studentkou, absolventem/absolventkou nebo zaměstnancem/zaměstnankyní ČVUT.
  2. Být sledující(m) Instagramového profilu Kariérního centra ČVUT.
  3. Zodpovědět do komentáře na otázku položenou v soutěžním příspěvku.
  4. Uvést na sebe kontaktní e-mail (v případě vylosování).

2 Vyhodnocení soutěže: Vyhrává 20 soutěžících, kteří splní soutěžní podmínky (bod 1). Výherci budou vylosováni ve čtvrtek 1. června 2023. Vítězové budou kontaktováni přes e-mail.

3 Soutěžící: Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, více příspěvků při losování soutěžícího nezvýhodňuje. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let dle podmínek bodu 1. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžící, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel, nezletilosti soutěžícího nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy a vyzván k vyzvednutí výhry prostřednictvím emailu. Ze soutěže jsou vyloučeni rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.

4 Ceny v soutěži: Každý výherce získá 2 vstupenky (buď 2 expo vstupenky nebo 2 konferenční vstupenky).

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, organizátora, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které soutěžící poskytne prostřednictvím příspěvku nebo ve zprávě, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, pseudonym na IG. Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.
b) Převzetí výhry: výhru soutěžící převezme osobně po domluvě s pořadatelem.
c) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.
d) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr výherců, distribuce výher a marketingová propagace pořadatele.
e) Právní titul: souhlas soutěžícího.
f) Zpracovatel osobních údajů: pořadatel, příp. jiné osoby, které pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří, v tomto případě organizátor.
g) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování výherců.
h) Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
i) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí soutěžícím následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím e-mailu: kariera@cvut.cz